Stadgar för Handikappoolen i Gnosjö kommun.

§ 1 HANDIKAPPOOLENS NAMN OCH ÄNDAMÅL
Mom. 1. NAMN HPG
Handikappoolens i Gnosjö kommun är en partipolitiskt och religiöst obunden lokalförening för funktionshindrade, deras anhöriga och enskilda som erkänner föreningens stadgar och verksamhet i kommunen.
Mom. 2. SYFTE
Genom Handikappoolen arbetar medlemmarna tillsammans och lämnar varandra stöd. Arbetet syftar till att ge människor med funktionsnedsättningar full delaktighet och jämlikhet på alla samhällets områden. Till grund för samarbetet skall ligga dessa stadgar samt ett gemensamt program för samhällsförändring enligt FN standard regler.
Mom. 3. UPPGIFTER
Handikappoolens uppgift är: Att verka för att medlemmarnas intressen i gemensamma och övrigripande frågor tas till vara i kommunen.

§ 2 MEDLEMSKAP.
Mom. 1. MEDLEMSVILLKOR
Medlemskap i HPG beviljas Gnosjö Kommuns funktionshindrade, deras anhörig som godkänner föreningens stadgar.
Mom. 2. STÖDJANDE MEDLEMSKAP
Stödjande medlemskap kan, efter beslut i lokalföreningens styrelse, erhållas av enskild person som godkänner handikappoolens stadgar.
Mom. 3. MEDLEMSAVGIFTER
Varje medlem erlägger till Handikapprollen en medlemsavgift som fastställs av årsmötet.
Mom 4. UTESLUTNING
Medlem som bryter mot handikappoolens stadgar, skadar dess syfte eller mål, ej längre uppfyller kriterierna för medlemskap i § 2 eller ej betalar beslutad medlemsavgift kan uteslutas efter beslut av årsmötet.

§ 3 ORGANISATION
Handikappoolens organ utgörs av årsmötet, styrelsen, revisorer och valberedning Årsmötet väljer styrelse, revisorer och valberedning. Handikappoolen är en egen juridisk person.

§ 4 VERKSAMHETSÅR
Handkappoolens verksamhetsår är 1 januari till 31 december.

§5 ÅRSMÖTET
Mom 1. ÅRSMÖTETS STATUS
Årsmötet är handikappoolens högsta beslutande organ och sammanträder senast den 31 mars på plats som styrelsen beslutar.
Extra årsmöte skall inkallas då minst en tredjedel (1/3) av medlemmarna gjort skriftlig framställan hör om till styrelsen. Extra årsmöte skall hållas inom 30 dagar efter det att framställan inkommit till styrelsen och endast behandla de frågor som föranlett det extra årsmötet. Handikappoolens styrelse äger rätt att besluta om extra årsmöte.
Mom 2. REPRESENTATION
Varje medlem äger rätt att delta i årsmötet.
Mom 3. KALLELSE
Skriftlig kallelse skall sändas till medlemmarna 30 dagar före årsmötets öppnande.  
Mom 4. DAGORDNING
Vid ordinarie årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
2. Val av årsmötesordförande.
3. Val av årsmötessekreterare.
4. Val av protokolljusterare.
5. Val av rösträknare.
6. Fastställande av dag- och arbetsordning.
7. Behandling av bokslut samt styrelsens verksamhetsberättelse för föregående     verksamhetsår.
8. Behandling av revisorernas berättelse för verksamhetsåret.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Behandling av motioner och styrelsens förslag.
11. Fastställande av Handikappoolens verksamhetsplan.
12. Fastställande av årsavgift.
13. Fastställande av budget.
14. Val av ordförande .
15. Val av kassör.
16. Val av ledamöter till styrelsen.
17. Val av 2 suppleanter för en tid av 1 år.
18. Val av revisorer samt suppleanter för en tid av 1 år
19. Val av valberedning
20. Övriga frågor.
Mom 5. ÅRSMÖTETS BESLUTSREGLER
För alla beslut ( utom i fråga om upplösning ) samt vid val gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av, på årsmötet vid tillfället tjänstgörande ordförande utom vid val då lottning avgör. Val skall ske slutet då någon så begär.

§6 STYRELSEN
Mom 1. STYRELSENS STATUS

Handikappoolens styrelse väljs av årsmötet och är föreningens verkställande och mellan årsmötena högsta beslutande organ. Styrelsen utövar ledningen av handikappoolens verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar ,årsmötetsbeslut. Styrelsen ansvarar inför årsmötet för förvaltning och ekonomi. Styrelsen skall bestå av ordförande och minst fyra ordinarie ledamöter. Antalet skall vara udda, ordföranden inräknad. Styrelsen skall ha minst tre ersättare. Mandat perioden är två (2) år. Valen skall ske växelvis för att undvika att hela styrelsen avgår samtidigt. Ordförande och kassör väljes enskilt.
Mom 2. SUPPLEANTERNAS TJÄNSTGÖRING
Suppleant kallas till styrelsens sammanträden och tjänstgör vid ledamots förfall.
Mom 3. KONSTITUERING
Styrelsen utser inom sig kassaförvaltare, sekreterare och studieansvarig. Styrelsen utser även firmatecknare, som skall vara ordförande eller kassör var för sig.
Mom 4. BESLUTSFÖRHET
Styrelsen är beslutför då fler än hälften av dess ledamöter eller suppleanter är närvarande.
Mom 5. ANTAL SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har minst 4 sammanträden per år. Ledamot i samråd med ordförande kan besluta kalla till extra styrelsemöte.

§ 7 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Samarbetsorganets räkenskaper föres per kalenderår och skall jämte bokslut för 1 mars varje år tillställas revisorerna för granskning. Dessa avger berättelse över revisionen inom 30 dagar . För granskning av samarbetsorganets förvaltning utser årsmötet 2 revisorer och 2 suppleanter för dessa.

§ 8 STADGAR
Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan endast ske genom beslut av ordinarie årsmöte efter förslag från styrelsen eller genom motion från medlemsorganisation.

§ 9 UPPLÖSNING
Samarbetsorganets upplösning kan endast ske genom beslut med 2/3 majoritet vid 2 på varandra följande årsmöte - varav 1 ordinarie, med en tidsrymd av minst 90 dagar emellan mötena. Vid upplösning övertar medlemsföreningarna Handikappoolens tillgångar som fördelas lika.

Om Handikappoolen